අද පැය 2ක විදුලි කප්පාදුවක්

නොවැ 23, 2022

  අද (23) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

  ඒ අනුව සියලු කලාප සඳහා විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේයි.

  • සවස් කාලයේ පැය 2 යි

  එක් එක් කලාපය සඳහා විදුලිය කප්පාදු කරන නිශ්චිත වේලාවන් පහතින්,

  77bd8a07ee52e8f51baf029bc47aa98a

  Latest News