අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 19 දෙනෙකු අද දින වෙසක් පොහොය නිමිති කරගෙන ජනාධිපති පොදු සමාව යටතේ නිදහස් කර තිබුණා.

Latest News