ඉතාලියේ පැවති "ජීටී 4" මෝටර් රථ  ධාවන තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කළ  ලෝක ශූර ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රථ ධාවන  ශූර ඩිලන්ත මාලගමුව තරගය ජය ගැනීමෙන් අනතුරුව ඊයේ අලුයම  ශ්‍රී ලංකාව බලා පැමිණියා.

වසර 36කට පසු ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ප්‍රථම වරට අනුග්‍රහනයක් ලබාදුන්නේ වත්මන් රජයයි - සුපිරි ධාවන ශූර ඩිලන්ත මාලගමුව

Latest News