පැපුවා නිව්ගිනියාවේ සිදුවූ දැවැන්ත නායයාමෙන් පුද්ගලයින් 670 දෙනෙකු පමණ මියගොස් ඇති බවට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සැකපළ කර තිබෙනවා.
පැපුවා නිව් ගිනියාවේ නාය අනතුරකින් නිවාස සියයකට අධික සංඛ්යා වක් මුළුමණින්ම විනාශ වී තිබෙනවා.

Latest News