බොරැල්ල - මරදාන මාර්ගය නැවත විවෘත වෙයි

මැයි 18, 2022

    ඉන්ධන ඉල්ලා සිදුකරන විරෝධතාවක් හේතුවෙන් අවහිරවී තිබූ බොරැල්ල මරදාන මාර්ගය මේ වන විට වාහන ගමනාගමනය සඳහා විවෘත වී තිබේ.

     

    Latest News