ජලාශ, වැව්, වේලි හා ජලය රැගෙන යන උමං මාර්ගවල කළ යුතු අලුත් වැඩියාවන් පිළිබඳ වාර්තාවක් සති දෙකක් ඇතුළත ලබා දෙන්නැයි, ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්රධානි, සාගල රත්නායක මහතා අදාළ නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා.

Latest News