එෆ් 44 කාණ්ඩයේ හෙල්ල විසි කිරීමේ ඉසව්වෙන් නව ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට පැරා මලල ක්රීවඩක සමිත දුලාන් අද සමත් වුණා.

පැරා ඔලිම්පික් පදක්කම්ලාභී සමිත දුලාන් F44 හෙල්ල විසිකිරීමේ ඉසව්වේ ලෝක වාර්තාව අභිභවා ගොස් තිබේ.

Latest News