උද්දික වෙනුවට මුතුකුමාරන

පෙබ 27, 2024
    අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කයේ මනාප ලැයිස්තුවේ මීළගට සිටින්නේ එස්.සී.මුතුකුමාරන මහතායි.
    ඔහු, 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී මනාප තිස් අට දහස් 895 ක් ලබා ගෙන තිබෙනවා.

    Latest News