අවදානම් ගස්වලට අලුත් නීතියක්

මැයි 30, 2024
    කොළඹ නගරයේ ඇති අවදානම් ගස්වල වගකීම එම ගස් පිහිටා ඇති පෞද්ගලික හෝ රජයේ ඉඩම්වල හිමිකරුවන් භාරගත යුතු බවට නීතිමය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එය අද සිට බලපැවැත්වෙන පරිදියි.

    කොළඹ නාගරික කොමසාරිස් භද්‍රාණි ජයවර්ධන පැවසුවේ අවදානම් සහිත ගස් පමණක් නොව අවදානම් සහිත පුවරු, කණු හෝ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මෙය වලංගු වන බවයි.

    Latest News